Scroll to top
  • PRACOVNÝ ČAS: 8:00 - 16:30
Vŕtaná studňa v Záhorskej Bystrici Vŕtaná studňa v Záhorskej Bystrici Vŕtaná studňa v Záhorskej Bystrici Vŕtaná studňa v Záhorskej Bystrici
Rodinný dom Vŕtaná studňa

Vŕtaná studňa v Záhorskej Bystrici

Našim zadaním bola realizácia 4 hlbinných vrtov s hĺbkou 90 m, ktoré majú slúžiť ako zdroj tepla pre rodinný dom. Záujmové územie sa nachádza v Bratislave v kopcovitom teréne.

Realizácia

Samotné vrty boli realizované do hĺbky 90 m v skalnom podloží. Vrty boli vystrojené potrubím GEROtherm PE 100-RC, 4×32 mm. Súčasťou geotermálnej sondy je aj injektážne potrubie, ktorým sa po ukončení jednotlivé vrty inekjektujú injektážnou zmesou FISHER GeoFlow (alebo bentonitom).

Na základe vstupných údajov a potreby tepelného výkonu pre vykurovanie rodinného domu boli navrhnuté 4 hlbinné vrty s hĺbkami 90 m. Po zrealizovaní vrtov a za injektovaní pre lepší tepelný prestup z horninového prostredia boli vykonané prietočné a tlakové skúšky na každom vrte aby sa preukázala funkčnosť a nepoškodenie geotermálnych sond pri vystrojovaní vrtov.

Druhou etapou realizácie bolo dovedenie vrtov do technickej miestnosti. Montáž primárneho okruhu. Jednotlivé sondy sa redukujú na dve vetvy potrubím GEROtherm FAST, PE-GT-RC, všetky vrty sa zredukovali a doviedli do zbernej šachty odkiaľ sú dovedené potrubia do technickej miestnosti.

Záver prác

Nakoniec boli vrty napustené nemrznúcou zmesou STABILfrost a zriedené vodou. Po napustení vrtov sa celý systém natlakuje a prevedie s tlaková skúška celého primárneho okruhu a sond.

Vyjadrenie klienta

Sme radi že máme vlastný zdroj energie ktorý nielen vykuruje, ohrieva vodu ale aj chladí. Tepelnému čerpadlu zem-voda sme dali prednosť najmä kvôli bezhlučnej prevádzke a minimálnym požiadavkám na servis a stálemu zdroju energie zo zeme.