Scroll to top
  • PRACOVNÝ ČAS: 8:00 - 16:30
Dobrá studňa realizácia Žilina
Monitoring Priemysel a iné

Monitoring podzemných vôd Žilina

Cieľom projektu bolo zistiť mieru znečistenia, kontamináciu podzemnej vody na rôznych lokalitách v meste Žilina v nive rieky Váh ( v rôznych fabrikách, firmách..). Projekt bol spolufinancovaný EÚ a MIN ŽP.

Realizácia

Vrty do hĺbky 10 – 12 m p.t.

V posudzovaných lokalitách bolo navrhnutých niekoľko desiatok vrtov s hĺbkami do 10 – 12 m p.t. po neogén.

Z geologického hľadiska išlo o kvartérne sedimenty, teda štrkovo piesčité podložie v ktorom sa kontaminácia podzemnej vody môže šíriť pomerne rýchlo.

Použité technológie

Taktiež sme vybudovali chráničku, teda vrchnú stavbu monitorovacích vrtov. Výsledkom boli monitorovacie vrty, ktoré slúžia pre zistenie monitoringu miery znečistenia podzemnej vody v danej lokalite.

Zabudovanie vrtov bolo realizované HDPE plastovým potrubím DN100-200.

Vyjadrenie klienta

“Sme veľmi spokojní s realizovaným projektom. Dobrá studňa odviedla dobrú a profesionálnu robotu.“